Úterý 28. června

svátek má Lubomír,
zítra slaví Petr a Pavel

Informace zveřejňované o povinném subjektu

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1.Název

Obec Štítina 


2. Důvod a způsob založení

Obec Štítina vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 


3. Organizační struktura

Samospráva:

Zastupitelstvo - 9 členů

Státní správa:

Ing. Radek Malohlava - starosta

Mgr. Martina Slaninová - místostarosta

Martin Jančura - referent

Ing. Jana Šimečková - referent

Martina Vlčková - referent 


4. Kontaktní spojení

Obec Štítina
Hlavní 68
747 91  Štítina

Telefon: 553 677 111
Kancelář starosty: 553 677 123 
E-mail: epodatelna@stitina.cz 
Internet. stránky: www.stitina.cz

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obec Štítina
Hlavní 68
747 91  Štítina

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Štítina
Hlavní 68
747 91  Štítina

4.3. Úřední hodiny

Pondělí    8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 
Středa      8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

4.4. Telefonní čísla

Kancelář - 553 677 111 
Kancelář starosty - 553 677 123

4.5. Adresa internetové stránky

www.stitina.cz

4.6. Adresa e-podatelny

epodatelna@stitina.cz

4.7. Další elektronické adresy

starosta@stitina.cz

obec@stitina.cz

stitina@stitina.cz

4.8. Datová schránka

pcqb2jx 


5.Bankovní spojení

ČSOB, a.s., pobočka Opava
číslo účtu/kód banky: 274901172/0300


6. IČ0

00300764


7. DIČ

obec není plátcem DPH 


8. Dokumenty

8.1. Seznamy hl. dokumentů

Strategický plán rozvoje obce Štítiny na roky 2018 - 2020
- Strategická plán rozvoje obce Štítina - 1. aktualizace pro roky 2020-2027
- Územní plán obce
Vydané obecně závazné vyhlášky
- Požární řád
- Informace občanům, jak se chovat při mimořádných událostech 

Uvedené dokumenty k nahlédnutí v kanceláří Obecního úřadu Štítina

8.2. Rozpočet

 

rozpočty zveřejněny na www.stitina.cz/rozpocet

9. Žádosti o informace

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 


10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání 


11. Opravné prostředky

Opravné prostředky


12. Formuláře

Veškeré formuláře jsou k dispozici na Obecním úřadu Štítina.

Přihláška k místnímu poplatku za komunální odpad - zobrazit

Přihláška k místnímu poplatku za komunální odpad RD,byt,chata - zobrazit

Přiznání k poplatků ze psů - zobrazit

Žádost - přeplatek komunální odpad - zobrazit

Žádost - přeplatek za psy - zobrazit

Čestné prohlášení - zobrazit

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les - zobrazit

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - uložení inženýrských sítí - zobrazit

Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace (zábor, překop), Ohlášení místního poplatku za užívání veřejného prostranství - zobrazit

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci - zobrazit


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace o řešení životní situace Vám budou poskytnuty v kanceláři Obecního úřadu Štítina.

Informace jsou také k dispozici na www stránkách Moravskoslezského kraje 


14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2. Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky obce 


15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy

sazebník úhrad

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností. 


16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

---

16.2. Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Štítina poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2008 - zobrazit

Výroční zpráva za rok 2009 - zobrazit

Výroční zpráva za rok 2010 - zobrazit

Výroční zpráva za rok 2011 - zobrazit

Výroční zpráva za rok 2012 - zobrazit

Výroční zpráva za rok 2013 - zobrazit

Výroční zpráva za rok 2014 - zobrazit

Výroční zpráva za rok 2015 - zobrazit

Výroční zpráva za rok 2016 - zobrazit

Výroční zpráva za rok 2017 - zobrazit
 


Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 

Žádost ve věci stavebních projektů na rok 2013 - odpověď

Žádost ve věci odměn zastupitelů a platů vyplacených v roce 2012 - odpověď

Žádost ve věci subjektů poskytujících služby v oblasti nakládání s odpady a péče o veřejnou zeleň - odpověď

Žádost ve věci lípy roustoucí na parc. č. 968/1 a způsobených škod - odpověď

Žádost o záznam z jednání ZO dne 11.12.2013 a právní rozbory ke správnímu řízení ve věci komunikace v lokalitě Záhumenní - odpověď

Žádost ve věci stavebních projektů na rok 2014 - odpověď

Žádost ve věci záplavového území podél vodního toku Sedlinka - odpověď

Vytvořeno: 19.5.2021
Mapa stránek | Vzhled stránek | Přístupnost stránek | Redakce
Oficiální stránky obce Štítina © Všechna práva vyhrazena, GDstudio - technický správce aplikace.